Love~

…….. Polar Bears are love Polar Bears are life   -Eri <3

Love lost #1

blah blah blah